Sektörel İmkan Kabiliyet ve Eksiklikler Hakkında 2018/225 20.11.2018


(Celil Çağlar ÖZLÜ) #1

Sayı: 2018/225

Tarih: 20.11.2018

Sayın Dernek Yöneticileri,

Malumları olduğu üzere, kamu alımlarında yeniliği, yerlileştirmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımız tarafından düzenlenmiş ve 17/2/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda, muhtelif Bakanlık ve Belediyelerimizin ulaşım, enerji ve sağlık başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarının “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”a tabi olarak tedarik edilmesine dair kararlar ilgili kurumlar tarafından alınmakta olup, söz konusu projeler kapsamında sanayi ve teknoloji katılımına yönelik çalışmalar Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülen sanayi ve teknoloji katılımı sürecinde;

  • Tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli insan kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına,

  • Gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi, KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde yayılmasına,

  • Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen destekler neticesinde yürütülen Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin projelerde kullanılmasına,

  • Teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileştirmede öncelikli alanlara yoğunlaşmasına

imkan verecek sanayileşme modelleri oluşturulmakta ve ayrıca, sanayileşme, yerlileşme ve ticarileşme amacıyla; Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım geliştirme, test ve benzeri çalışmalar/faaliyetler ve akademik çalışmalar için Türkiye’deki şirketler, kurum ve kuruluşlara altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon, finansal ve benzeri destekler verilmesi sağlanmaktadır.

Bu süreçte; gerek Bakanlığımız sorumluluğundaki sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetlerinin etkin bir şekilde icra edilmesi gerekse yerli firmalarımızın projelere katılımının artırılması, yatırım ve teknolojik ihtiyaç ve olanaklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi, yatırımların ve kazanılan kabiliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu itibarla hâlihazırdaki ve gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli insan kaynağı açısından mevcut imkan ve kabiliyetler ile eksiklikler ve geliştirilmesi gereken alanların sektördeki paydaşların görüşü alınarak ekte yer alan formata uygun olarak doldurulması ve 29 Kasım 2018 tarihi mesai bitimine kadar tuba.durmaz@sanayi.gov.tr ve HalitHakan.Cakir@sanayi.gov.tr adreslerine iletilmesi hususunda gereğini rica eder iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

Ali Hikmet FIRAT
Genel Sekreter

Belge: TABLO.docx (12.5 KB)