657 sayılı Kanunun 4/B maddesine Göre Sözleşmeli Programcı ve Çözümleyici Alım İlanı 24.01.2018

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE
SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi ve
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslara göre istihdam edilmek üzere;
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü (60 puan ve üzerinde alanlardan) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu
aşağıda başvuru şartları belirtilen 15 sözleşmeli programcı ve 8 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
4- Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun
olmak veya yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan ülkelerde
İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama
kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir)
veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan
almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.
(Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın
son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.)
5- Adayların; en geç 08/02/2018 tarihi mesai sonuna kadar www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan ilan
ekindeki dilekçe ve istenilen diğer belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine teslim
etmiş olmaları gerekmektedir.
6- İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler, bu belgeleri son müracaat
tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden
sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.
7- Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, 2016 yılı KPSSP3 (60
puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının üç
katı, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca sözlü
sınava tabi tutulacaktır. Üç katı hesabında, son sırada puan eşitliği olması halinde, bu durumda olan
bütün adaylar sınava davet edilecektir.
8- Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde
(www.sgk.gov.tr) bilahare ilan edilecektir. Sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı
sayılacak ve en yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar yerleştirme yapılacaktır. Puan
eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar,
lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav
sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. (Sözlü sınava katılacak
adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, ayrıca e-posta yoluyla bilgi verilecektir.)
9- Sözlü sınav sonucu yerleştirilmeye hak kazandığı halde çeşitli nedenlerle göreve başlamayanlar ile
sınav sonucunun Kurum internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde
görevinden ayrılanların yerine, ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sözlü sınav puanına göre (70
puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yedek adaylardan atama yapılabilir.
10- Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki
diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
11- İlanda belirtilen ücret tutarına ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta
ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.
12- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.
13- Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
14- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Yerleştirilmeye hak
kazanan adaylar için)

EKLER:

 1. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın
  düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra
  diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz
  tarafından onaylı örneği).
 2. KPSS sonuç belgesi.
 3. YDS sonuç belgesi (ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli
  örneği).
 4. Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin
  İngilizce olduğuna dair belge (Geçerli YDS veya eşdeğer belgesi olanların ibraz etmesine gerek yoktur).
 5. İstenilen programlama dillerini bildiğini gösterir belgelerin aslı veya noter ya da okul tasdikli örneği.
 6. Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.
 7. İş tecrübesi belgesi (Çözümleyici pozisyonuna başvuran adaylar için geçerlidir).
 8. Fotoğraflı özgeçmiş.

Belge : sgk_soz_prg_coz_ilan_internet (2).pdf (242.5 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/yardimci_hizmet_birimleri/insan_kaynaklari_daire_baskanligi/anasayfa_duyurular/soz_prg_coz_ilan_2018