Tıbbi Malzemelerin SGK Ödenme Koşulları Nelerdir?

SUT: DO1001
Ürün: VARİS ÇORABI (ÇİFT)
Ödeme (TL): 45,50
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-3
Ödeme Koşulları:Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenileme süresi 6 aydır.

SUT: DO1002
Ürün: ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI
Ödeme (TL): 15,60
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-3
Ödeme Koşulları: İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen Başhekim onaylı Rapor gerekmektedir. Yenileme süresi 6 aydır.

SUT: DO1003
Ürün: ANTİEMBOLİZM BASINÇ MANŞONU
Ödeme (TL): 51,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-3
Ödeme Koşulları: Antiembolizm basınç manşonu, derin ven trombozu profilaksisi, lenfödem, kronik venöz yetmezlik ve komplikasyonlarının tedavilerinde kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır. İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen Başhekim onaylı Rapor gerekmektedir. Yenileme süresi 6 aydır.

SUT: DO1006
Ürün: KONUŞMA CİHAZI
Ödeme (TL): 780,00
Yenileme Süresi: 5 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-3
Ödeme Koşulları: Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumları tarafından sağlık kurulu raporu ile belgelenmek kaydıyla konuşma cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. İlgililerin kusuru olmaksızın garanti süresi dışında cihazın arızalanması nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğinin Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve Kurumca onarımının sağlanamaması hâlinde, süresinden önce yenilenmesi mümkündür. İlgili branşta uzman hekimin bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir. Yenileme süresi 5 yıldır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: DO1007
Ürün: EV TİPİ ASPİRASYON (ASPİRATÖR) CİHAZI
Ödeme (TL): 325,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-3
Ödeme Koşulları: 1 defaya mahsus ödenir. Tıbbi uygunluk aranacaktır

SUT: DO1008
Ürün: NEBÜLİZATÖR CİHAZI
Ödeme (TL): 100,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-3
Ödeme Koşulları: Nebulizatör cihazı verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının, a) Erişkin hastalar için; Göğüs Hastalıkları veya Alerji Hastalıkları uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. b) Çocuk hastalar için; Çocuk Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı, bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarından, en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. (2) Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi (SFT) ve gerekiyorsa arteriyel kan gazı (AKG) sonuçlarını gösterir belge eklenecektir. (3) Kompresör tipi nebülizatör bedelleri Kurumca karşılanacak olup ultrasonik nebulizerler bedelleri Kurumca karşılanmaz. (4) Erişkin hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; inhaler preparatları ve inhaler preparatların kullanılmasına yardımcı aletleri (airchamber, spacer v.b.) kullanamadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenen, a) Stabil kronik akciğer hastalığı olanlarda; FEV1?40 ise AKG değerlerine bakılmaksızın, FEV1>40 ise; AKG’da PaO2?55 mmhg veya SaO2? 88 olması. b) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR %60 veya FEV1 veya PEFR % 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde, c) Bronşiektazi tanısı ile birlikte kalıcı hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda; stabil dönemde FEV1? 40 olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve dayanağı belgelerin rapor ekinde yer alması koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. (5) Çocuk hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; a) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR %60 olan veya FEV1 veya PEFR % 60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde olması veya b) 14 (on dört) yaşın üstündeki hastalarda; FEV1 veya PEFR?40 olması veya c) 6 (altı) yaşın altındaki hastalar ve 6 (altı) yaşın üstünde olup ek sorunu (örneğin nörolojik bir sorun) nedeniyle solunum fonksiyon testi yapılamayan hastalarda bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. ç)Astımlı çocuklarda sadece ağır veya çok ağır (hayatı tehdit eden) astım krizlerinde kan gazı değişikliği olabilir. Astım krizinde olmayan persistan ağır astımı olan çocuklarda arteryal kan gazı sonuçları, ister 6 yaş altı isterse 6 yaş üstü olsun nebülizer cihaz endikasyonu için aranmaz. (6) Solunum fonksiyon testi yapamayan ve kronik akciğer hastalığı tanısı almış çocuklarda, bronkopulmoner displazi, bronşiolitis obliterans tanılı hastalarda, interkostal adaleleri çalışmayan veya mental retarde(IQ?40) olan nörolojik sorunlu hastalarda PaO2?55 mmHg veya SaO2?88 olması halinde bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir. 1 defaya mahsusu ödenir. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: DO1018
Ürün: PULSE OKSİMETRE CİHAZI
Ödeme (TL): 91,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-3
Ödeme Koşulları: (1) Pulse oksimetre cihazının bedeli, ev tipi invaziv mekanik ventilasyon cihazı kullanması gereken veya trakeostomili hastalarda kullanılması halinde Kurumca karşılanır. 1 defaya mahsusu ödenir. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: DO1022
Ürün: İDRAR ENÜREZİS ALARM CİHAZI
Ödeme (TL): 35,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-3
Ödeme Koşulları: (1) Primer monosemptomatik (gündüz idrar kaçırma şikâyeti olmayan) enürezis nokturnası olan 5 (beş) yaş üzeri hastalarda 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere enürezis alarm cihaz bedeli Kurumca karşılanır. 1 defaya mahsusu ödenir.

SUT: OP1000
Ürün: ALÜMİNYUM KOLTUK DEĞNEĞİ (ADET) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 10,00
Yenileme Süresi: 2 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 2 yıldır.

SUT: OP1001
Ürün: AYAK BİLEĞİ STABİLİZASYON ORTEZİ (HAVA, JEL VB. YASTIKLI) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 80,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: (A) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1007
Ürün: KALÇA ABDÜKSİYON ORTEZİ EKLEMSİZ (YETİŞKİN) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 18,00
Yenileme Süresi: 2 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 2 yıldır.

SUT: OP1011
Ürün: KANEDYEN (ALÜMİNYUM, ADET)
Ödeme (TL): 10,00
Yenileme Süresi: 2 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: (A) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 1 yıldır.

SUT: OP1016
Ürün: DİZLİK YÜN (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 7,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1017
Ürün: DİZLİK NEOPREN (PATELLA AÇIK/KAPALI) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 60,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1023
Ürün: ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 35,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1024
Ürün: FLEKSİBLE BALENLİ ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 35,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1025
Ürün: ELASTİK DİZLİK (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 20,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1026
Ürün: EPİN YASTIĞI (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 8,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1027
Ürün: FLEKSİBLE BALENLİ DİZLİK (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1028
Ürün: HALLUKS VALGUS ATELİ (ADET) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 12,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1029
Ürün: HALLUKS VALGUS MAKARASI (ADET) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 2,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1031
Ürün: KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 90,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1032
Ürün: KALKANEAL KAP (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 30,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1048
Ürün: EPİN TAKVİYESİ (ÇİFT) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 26,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1049
Ürün: ARK TAKVİYELİ TABANLIK (ÇİFT) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 25,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1052
Ürün: ORTOPEDİK BOT (ÇİFT) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 100,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır. Birlikte tabanlık fatura edilemez.

SUT: OP1053
Ürün: KENDİNDEN AFOLU BOT (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 120,00
Yenileme Süresi: 1 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 1 yıldır.

SUT: OP1054
Ürün: PATELLAR TENDON BANDI (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1074
Ürün: TRIPOD (ALÜMİNYUM) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 37,70
Yenileme Süresi: 2 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 2 yıldır.

SUT: OP1106
Ürün: WALKER (ALÜMİNYUM) (HAREKETLİ – SABİT – TERS) (ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 50,70
Yenileme Süresi: 1 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 1 yıldır.

SUT: OP1108
Ürün: WALKER (MODİFİYE, AKSİLLA DESTEKLİ, ÖNKOL DESTEKLİ) (ALT >EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 138,00
Yenileme Süresi: 1 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: (E) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 1 yıldır.

SUT: OP1111
Ürün: İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI >DİNAMİK (1 YILDA EN FAZLA 6 FARKLI APARAT) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 125,00
Yenileme Süresi: 2 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: (A) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 2 yıldır. + Bir yılda en fazla 6 farklı aparatın Kurumca bedeli karşılanır.

SUT: OP1112
Ürün: İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI >STATİK (1 YILDA EN FAZLA 6 FARKLI APARAT) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 75,00
Yenileme Süresi: 2 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 2 yıldır. + Bir yılda en fazla 6 farklı aparatın Kurumca bedeli karşılanır.

SUT: OP1118
Ürün: BAŞPARMAK BANDI (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 14,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1124
Ürün: EL BİLEĞİ BALENLİ YÜN SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 18,20
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1125
Ürün: ELASTİK DİRSEKLİK (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 14,30
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1126
Ürün: EPİKONDİLİT BANDI (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 16,90
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir.Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1131
Ürün: KLAVİKULA BANDAJI – VALPAU BANDAJI – KOL ASKISI – OMUZ ASKISI (ÜSTEKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 25,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir.
Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1135
Ürün: OMUZ RETRAKSİYON HARNESİ (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 69,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1140
Ürün: SARMIENTO ORTEZİ (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 170,00
Yenileme Süresi: 1 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 1 yıldır.

SUT: OP1142
Ürün: STATİK DİRSEK SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 60,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1144
Ürün: STATİK EL-BİLEK SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1147
Ürün: STATİK EL SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 30,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzmanhekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1149
Ürün: STATİK PARMAK SPLINT (HER PARMAK İÇİN 1 ADET) (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 15,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır. + Her parmak için bir adet Kurumca bedeli karşılanır.

SUT: OP1151
Ürün: STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLINT (ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 100,00
Yenileme Süresi: 2 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 2 yıldır.

SUT: OP1268
Ürün: DORSOLOMBER/TORAKOLOMBER ÇELİK/FLEKSİBLE BALENLİ KORSE (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 75,00
Yenileme Süresi: 1 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: (B) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 1 yıldır.

SUT: OP1275
Ürün: SERVİKAL ORTEZ (SÜNGER) (COLLAR-BOYUNLUK) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 17,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1276
Ürün: SERVİKAL ORTEZ (PLASTAZOT) (COLLAR-BOYUNLUK) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 52,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1277
Ürün: SERVİKAL ORTEZ (PHİLADELPHİA) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 31,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1280
Ürün: GÖVDE KORSESİ ELASTİK (CERRAHİ SONRASI) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 27,00
Yenileme Süresi: 1 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 1 yıldır.

SUT: OP1282
Ürün: HİPEREKSTANSİYON ORTEZ (JEWETT VB TLO) (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 147,00
Yenileme Süresi: 1 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 1 yıldır.

SUT: OP1283
Ürün: LUMBOSAKRAL FLEKSİBLE/ÇELİK BALENLİ KORSE (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: 1 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 1 yıldır.

SUT: OP1285
Ürün: LUMBOSAKRAL YÜN ELASTİK KORSE (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 22,10
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1286
Ürün: MİDE KORSESİ GENEL CERRAHİ (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 50,00
Yenileme Süresi: 6 ay
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 6 aydır.

SUT: OP1287
Ürün: MİNERVA ORTEZİ CTO (GÖVDE ORTEZLERİ)
Ödeme (TL): 300,00
Yenileme Süresi: 1 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 1 yıldır.

SUT: OP1342
Ürün: STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
Ödeme (TL): 500,00
Yenileme Süresi: 5 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 1 yıldır. Tıbbi uygunluk aranacaktır. + Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

SUT: OP1343
Ürün: HAFİF MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
Ödeme (TL): 1.200,00
Yenileme Süresi: 5 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Yenilenme süresi 5 yıldır. Tıbbi uygunluk aranacaktır. + Alüminyum alaşımları/titanyum/karbon kompozitten üretilmiş 11-15 kg ağırlığına sahip, baş ve ayak desteği gibi aksesuarlar eklenebilen arka tekerlekleri çıkarılarak katlanabilen, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen,

SUT: OP1344
Ürün: PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE
Ödeme (TL): 1.200,00
Yenileme Süresi: 5 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Yenilenme süresi 5 yıldır. Tıbbi uygunluk aranacaktır. + Alüminyum alaşımları/titanyum/karbon kompozitten üretilen, oturma genişliği 26-38 cm seçilebilen, çocuk hastanın ihtiyaçlarına göre aksesuarlar eklenebilen, ağırlığı 9-12 kg arasında olan, okulda kullanılabilmesi için masa eklenebilen + Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle hafif manuel tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli olduğunun, tekerlekli sandalyeyi hastanın kendisinin kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

SUT: OP1294
Ürün: TEKERLEKLİ SANDALYE OTURMA ADAPTASYONU
Ödeme (TL): 50,00
Yenileme Süresi: 3 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 3 yıldır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: OP1299
Ürün: YÜZ BASKI MASKESİ ELASTİK
Ödeme (TL): 41,00
Yenileme Süresi: 2 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 2 yıldır.

SUT: OP1300
Ürün: HAVALI YATAK
Ödeme (TL): 150,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, geriatri, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

SUT: OP1301
Ürün: HAVALI MİNDER
Ödeme (TL): 52,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

SUT: OP1341
Ürün: GÖRME ENGELLİLER İÇİN TELESKOPİK VEYA KATLANABİLİR BASTON
Ödeme (TL): 22,00
Yenileme Süresi: 1 yıl
Liste Kodu: EK-3/C-2
Ödeme Koşulları: İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir. Yenilenme süresi 1 yıldır.

SUT: A10000
Ürün: ASPİRASYON KATETERİ
Ödeme (TL): 0,35
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10004
Ürün: İDRAR TORBASI
Ödeme (TL): 0,75
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10005
Ürün: İDRAR TORBASI, MUSLUKLU 2000 CC
Ödeme (TL): 0,75
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10006
Ürün: İDRAR TORBASI, STERİL, MUSLUKLU, 2000 CC
Ödeme (TL): 1,50
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10007
Ürün: İDRAR TORBASI, STERİL, ERKEK ÇOCUK İÇİN, 100 CC
Ödeme (TL): 0,05
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10008
Ürün: İDRAR TORBASI, STERİL, KIZ ÇOCUK İÇİN, 100 CC
Ödeme (TL): 0,06
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10009
Ürün: SONDA, PREZERVATİF
Ödeme (TL): 0,83
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10022
Ürün: ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)
Ödeme (TL): 7,80
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10023
Ürün: ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (ŞİŞE KAPAKLI)
Ödeme (TL): 7,15
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10024
Ürün: ENTERAL BESLENME SETİ GRAVITY
Ödeme (TL): 6,50
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10031
Ürün: ENJEKTÖR 50 CC (BESLENME AMAÇLI)
Ödeme (TL): 0,65
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10036
Ürün: KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI) (FİLTRE DAHİL)
Ödeme (TL): 3,38
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10037
Ürün: KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ
Ödeme (TL): 4,88
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10038
Ürün: KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)
Ödeme (TL): 3,38
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10039
Ürün: İLEOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI) (FİLTRE DAHİL)
Ödeme (TL): 3,38
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci
fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10040
Ürün: İLEOSTOMİ ADAPTÖRÜ
Ödeme (TL): 4,88
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10041
Ürün: İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)
Ödeme (TL): 3,38
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10042
Ürün: MACUN, İLEOSTOMİ
Ödeme (TL): 11,31
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10043
Ürün: PASTA, KOLOSTOMİ
Ödeme (TL): 11,31
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10044
Ürün: ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ
Ödeme (TL): 4,16
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10045
Ürün: ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ
Ödeme (TL): 4,88
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10046
Ürün: PASTA, ÜROSTOMİ
Ödeme (TL): 11,31
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10047
Ürün: STOMA CAP
Ödeme (TL): 4,56
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Kolostomi ve ürostomi torbası için uzman hekim raporu düzenlenecek olup raporda, teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve (2) inci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda açık olarak belirtilecektir. (2) Kolostomi, ürostomi torbası ve bu malzemelerle ilgili olarak adaptör ve pasta sağlık raporunda tedavi protokolü gereğince hekimce reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. (1) Sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce en fazla 2 (iki) aylık dozlar halinde stoma kapağı reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10048
Ürün: AĞIZ BAKIM SETİ
Ödeme (TL): 2,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10049
Ürün: HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
Ödeme (TL): 0,90
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır. (2) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz. (3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. (4) Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz. (5) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin/ külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır. Belge: Primer Tanı Listesi.pdf (498.1 KB)

SUT: A10053
Ürün: PERİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK/KORUMA KAPAĞI (DİYALİZ SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 0,55
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10054
Ürün: ALETLİ PERİTON DİYALİZ BOŞALTIM TORBASI (DİYALİZ SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 4,85
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10060
Ürün: AIRWAY (ORAL)
Ödeme (TL): 0,30
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10061
Ürün: SET, NEBÜLİZATÖR ERİŞKİN
Ödeme (TL): 1,35
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10064
Ürün: İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ (CHAMBER)
Ödeme (TL): 19,36
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10066
Ürün: TRİFLO (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ)
Ödeme (TL): 3,75
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10073
Ürün: MASKE, STANDART CPAP
Ödeme (TL): 40,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10074
Ürün: SET CPAP (MASKE, PEEP VALV, SET)
Ödeme (TL): 140,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10075
Ürün: MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONINVAZIV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI
Ödeme (TL): 187,37
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10076
Ürün: MASKE, NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONINVAZIV VENTİLASYON İÇİN
Ödeme (TL): 111,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10077
Ürün: MASKE, NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONINVAZIV VENTİLASYON İÇİN
Ödeme (TL): 141,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10078
Ürün: MASKE, HAZNESİZ NEBULİZER
Ödeme (TL): 1,50
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10079
Ürün: MASKE, HAZNELİ PEDİATRİK NEBULİZER
Ödeme (TL): 2,75
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10080
Ürün: MASKE, HAZNELİ ERİŞKİN NEBULİZER
Ödeme (TL): 2,80
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10081
Ürün: MASKE, ORANAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONINVAZIV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10082
Ürün: MASKE, ORANAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONINVAZIV VENTİLASYON İÇİN
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10083
Ürün: MASKE, ORANAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONINVAZIV VENTİLASYON İÇİN
Ödeme (TL): 200,00
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10092
Ürün: STERİL ELDİVEN (PUDRALI/PUDRASIZ)
Ödeme (TL): 0,40
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Sağlık kurulu raporu ile tanıya uygun öngörülen malzeme adedi kadar steril eldiven bedeli kurumca karşılanır. Tıbbi uygunluk aranacaktır.

SUT: A10118
Ürün: ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
Ödeme (TL): 0,70
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır. (2) Çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz. (3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. (4) Sadece idrar inkontinansı olan çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz. (5) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde çocuk hasta alt bezinin/ çocuk külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır.

SUT: A10119
Ürün: ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ (DİYALİZ SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 8,95
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: DİYALİZ SARF MALZEMELERİ "(EK:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-ç md. Yürürlük: 15/02/2018) (1) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde 1 adet, b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (2) Sağlık kurulu raporunda sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde en fazla 5 adet olmak üzere ödenir. (3) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz ile sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin birlikte öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı (aletli periton diyaliz tedavisi için, günde 1 adet, sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi için günde en fazla 3 adet), b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (4) Aletli periton diyaliz veya aletli periton diyaliz ile birlikte sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin sağlık kurulu raporu, bünyesinde periton diyaliz ünitesi bulunan sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurullarınca düzenlenecek olup, raporda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekiminin yer alması zorunludur. (5) Sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin uzman hekim raporu, çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (6) Periton diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi sarf malzeme reçeteleri en fazla 3 aylık miktarlarda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (7) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması öngörülen diyaliz solüsyonlarına tıbbi malzemelerin dahil olduğu durumlarda, dahil olan tıbbi malzeme bedelleri ayrıca karşılanmaz.

SUT: A10120
Ürün: ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ (PEDİATRİK) (DİYALİZ SARF MALZEMELERİ)
Ödeme (TL): 8,95
Yenileme Süresi: –
Liste Kodu: EK-3/C-4
Ödeme Koşulları: DİYALİZ SARF MALZEMELERİ "(EK:RG- 04/02/2018- 30322/ 26-ç md. Yürürlük: 15/02/2018) (1) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde 1 adet, b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (2) Sağlık kurulu raporunda sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı günde en fazla 5 adet olmak üzere ödenir. (3) Sağlık kurulu raporunda aletli periton diyaliz ile sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin birlikte öngörülmesi ve reçete edilmesi halinde; a) Periton diyaliz mini kapak/koruma kapağı (aletli periton diyaliz tedavisi için, günde 1 adet, sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisi için günde en fazla 3 adet), b) Aletli periton diyaliz boşaltım torbası günde 1 adet, (ancak öngörülen günlük boşaltım sıvı miktarının 15 litrenin üzerinde olması halinde günde 2 adet), c) Aletli periton diyaliz seti veya aletli periton diyaliz seti (pediatrik) günde 1 adet olmak üzere ödenir. (4) Aletli periton diyaliz veya aletli periton diyaliz ile birlikte sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin sağlık kurulu raporu, bünyesinde periton diyaliz ünitesi bulunan sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurullarınca düzenlenecek olup, raporda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekiminin yer alması zorunludur. (5) Sürekli ayaktan periton diyaliz tedavisinin öngörüldüğü durumlarda kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin uzman hekim raporu, çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (6) Periton diyaliz tedavisine ilişkin tıbbi sarf malzeme reçeteleri en fazla 3 aylık miktarlarda çocuk/erişkin nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecektir. (7) Periton diyalizi tedavisinde kullanılması öngörülen diyaliz solüsyonlarına tıbbi malzemelerin dahil olduğu durumlarda, dahil olan tıbbi malzeme bedelleri ayrıca karşılanmaz.