İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine - Eczaneler Dairesi Başkanlığı 16.01.2019

image

Kurumumuz web sitesinde 24.12.2018 tarihli, Eczaneler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda belirtildiği üzere;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 30 uncu maddesinde “Eczanelerle ecza depoları ecza ticarethaneleri ve ecza imalathaneleri ve laboratuvarları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin murakabesi altında olup her zaman teftişe tabidirler. Bunların senede en az iki defa teftişi mecburi olduğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda dahi teftiş olunur” hükmü yer almaktadır. 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “Denetimin şekli” başlıklı 47 inci maddesinin birinci fıkrasında ise;

“(1) Eczaneler, yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere gerekli görülen hâllerde denetlenir. Denetime yetkili olanlar, eczanelerde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığını Kurumca düzenlenen denetim formuna göre tespit ederler.” hükmü bulunmaktadır.

Sözü edilen mevzuat hükümleri doğrultusunda İlinizde faaliyet gösteren eczanelerde gerçekleştirilen denetimler hakkında ekte yer alan excel tablosunun doldurularak, en geç 15/01/2019 tarihine kadar eczane.toplanti@titck.gov.tr e-posta adresine konu kısmına “İl adı-eczane denetim verileri” yazılarak gönderilmesi hususu duyurulmuştu.

Yapılan denetimlere dair listelerin belirtilen e-mail adresine göndermemiş olan ya da göndermiş ancak tablolarında;

  • 2017 yılına ait denetim tarihi bulunanlar,

  • Yeni açılışlara ilişkin denetim sayısı girilmemiş yahut yanlış girilmiş olanlar,

  • Nakil olan eczanelerine ilişkin denetim sayısı bulunmayanlar,

  • Denetim sayısı toplamı hatalı olanlar,

  • Belirlenen formata uygun olmayanlar vb.

Eksiklikler ve hatalar belirlenen il sağlık müdürlüklerinin ivedi bir şekilde denetim listelerinin yeniden gözden geçirilerek duyuruda yer alan şablona göre hazırlanması ve eczane.toplanti@titck.gov.tr e-mail adresine 20.01.2019 tarihine kadar göndermeleri rica olunur.

Kaynak: http://www.titck.gov.tr/duyuru/il-saglik-mudurluklerinin-dikkatine-16012019112330