İl Sağlık Müdürlüklerimizin Dikkatine 25.12.2019

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 30 uncu maddesi “Eczanelerle ecza depoları ecza ticarethaneleri ve ecza imalathaneleri ve laboratuvarları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin murakabesi altında olup her zaman teftişe tabidirler. Bunların senede en az iki defa teftişi mecburi olduğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda dahi teftiş olunur” hükmündedir.

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “Denetimin şekli” başlıklı 47 inci maddesinin birinci fıkrası ise; “Eczaneler, yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere gerekli görülen hâllerde denetlenir. Denetime yetkili olanlar, eczanelerde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığını Kurumca düzenlenen denetim formuna göre tespit ederler.” hükmündedir.

Sözü edilen mevzuat hükümleri doğrultusunda İlinizde faaliyet gösteren eczanelerde gerçekleştirilen denetimler hakkında ekte yer alan excel tablosunun doldurularak, en geç 15.01.2020 tarihine kadar eczane.toplanti@titck.gov.tr e-posta adresine konu kısmına “İl adı-eczane denetim verileri” yazılarak gönderilmesi hususu önemle duyurulur.

Belge: TASLAK Eczane Denetim Verileri.xlsx (14.3 KB)

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/il-saglik-mudurluklerimizin-dikkatine-25122019174951