Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonuna İlişkin Duyuru 13.12.2017

aaa

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Rehberlik ve Kontrol Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk. Dr. Hüseyin BALTACI
e-posta : gssgm_rkdb@sgk.gov.tr
Tlf:(312)2078120
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

DUYURU

ECZANE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Hizmeti
Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “oy birliği” ibaresi ile 5.
fıkrasının “ Alınan kararlar nihai olup karar ile ilgili Kuruma itirazda bulunulamaz.” son
cümlesi Danıştay 15. Dairesince 13/09/2017 tarihinde Yürütmenin Durdurulması kararı
verilmiş ve 27/11/2017 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiştir.
Yönetmeliğin “Eczane itiraz değerlendirme üst komisyonu” başlıklı 15. maddesinin 3.
fıkrasında “Komisyonda; Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonunda oy birliği ile karar
alınamamış olan reçete ve eki belgelerin incelemesi yapılır.” düzenlemesi halen yürürlükte
olup,

2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi
Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün (4.3.5.) numaralı maddesinde “… Eczane itiraz
inceleme komisyonu; sağlık sosyal güvenlik merkez müdürü veya görevlendireceği personel
başkanlığında, sağlık sosyal güvenlik merkezinde görev yapan 1 (bir) sağlık hizmetleri sınıfı
personeli ile reçetesi incelenen eczacı ve bölge eczacı odasından bir eczacı olmak üzere
toplam 4 (dört) kişiden oluşur. Reçetesi incelenen eczacının itiraz inceleme komisyonuna
katılamaması halinde yazılı olarak yetkilendireceği başka bir eczacı komisyona katılabilir.
Kararlar oyçokluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde genel müdürlükte oluşturulan itiraz
inceleme üst komisyonuna gönderilir. …” hükmü doğrultusunda ilgili birimlerce iş ve
işlemlere devam edilecektir.
Yönetmeliğin “Eczane itiraz değerlendirme komisyonu” başlıklı 14. maddesinin 5.
fıkrasında “Komisyon toplantılarına reçetesi incelenen eczacı veya yerine yetkilendirilen kişinin
mücbir sebepler hariç olmak üzere katılmaması halinde, diğer üyeler tarafından bu durum
tutanak altına alınır ve yapılan kesintilere ait itirazlar katılımcılar tarafından değerlendirilerek
karara bağlanır.” ifadelerine yer verilmiştir. Bu bahisle komisyon toplantısına katılamayan
reçetesi incelenen eczacı tarafından alınacak mazeret dilekçesine istinaden; ilgili Sağlık Sosyal
Güvenlik Merkez Müdürlüğünce mazeret değerlendirmesine göre ya itiraz edilen reçete ve eki
belgeler için komisyonun ivedilikle yeniden toplanmasının sağlanması ya da belgelerin GSS
Genel Müdürlüğünde oluşturulan itiraz inceleme üst komisyonuna gönderilmesi sağlanacaktır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Belge: duyuru_13122017.pdf (268.7 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_13122017_00