2018 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 26.01.2018

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı
İrtibat : Telefon:(312) 207 78 29
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

DUYURU

2018 YILI ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ
SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ,
2018 YILI GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİNE İLİŞKİN
SÖZLEŞME,
2018 YILI AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN HAZIR TIBBİ MALZEMELERİN
TEMİNİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME
HAKKINDA

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucuları arasında
imzalanacak olan 2018 yılına ilişkin sözleşme metinleri, 19/01/2018 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sözleşme metinlerine ilişkin duyurularda, sözleşme yapmak isteyen sağlık
hizmeti sunucularının, sözleşme imzalamak için istenen belgelerin güncel halini temin
ederek sözleşme yapma talep dilekçesi ile birlikte mücbir sebepler hariç olmak üzere
en geç 05/02/2018 günü mesai saati bitimine kadar sözleşme işlemlerinin
yürütüldüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya ilgili sağlık sosyal güvenlik merkez
müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtilmiştir.
Ancak, Kurumumuza iletilen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda görülen
lüzum üzerine;

1- 2018 Yılı Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım
Sözleşmesi ekinde (Ek-1) yer alan belgelerden;
a-Noter onayı istenilenlerden “tüzel kişilik adına imza vermeye yetkili
kişi/kişileri gösteren belge ve tüzel kişilik adına imza vermeye yetkili kişi/kişilerin imza
sirküleri hariç olmak üzere, belgelerin aslını düzenleyen resmi
kurumlarca/kuruluşlarca güncel olduğu ifadesine yer verilmek suretiyle “ASLI
GİBİDİR” ibaresi yazılarak, mühür, tarih ve ıslak imza ile onaylanması halinde noter
onayı aranmayacaktır.
b-“SHS’de çalışan sağlık personeline (hekim, psikolog, fizyoterapist,
hemodiyaliz hemşiresi) ilişkin belgeler” başlıklı 7 nci maddede belirtilen “noter
tarafından düzenlenmiş imza sirküsü”, ilk defa sözleşme yapmak isteyen özel sağlık
hizmeti sunucusundaki hekimler ile yeni göreve başlayan hekim/hekimler hariç olmak
üzere, halen görev yapmakta olan hekimlerden yeniden istenilmeyecek olup bu
hekimlerden, daha önce ibraz etmiş oldukları imza sirkülerinin halen geçerli olduğuna
ilişkin taahhütname alınması yeterli olacaktır. Yine aynı maddede belirtilen psikolog,
fizyoterapist, hemodiyaliz hemşiresi için imza sirküsü yerine özel sağlık hizmeti
sunucusunun yetkili kişisi/kişileri tarafından onaylanmış imza örneği kabul edilecektir.

c-Aynı başlık altında yer alan “İlgili personelin çalışma süresini gösterir
personel ve mesul müdür imzalı form” ise personel ile özel sağlık hizmeti
sunucusunun mesul müdürü arasında karşılıklı olarak imzalanan ve ilgili personelin
çalışma saatlerinin belirtildiği bir belge olup bu belgenin iş akdi gibi düzenlenmesi
şartı aranmayacaktır.
2- 2018 Yılı Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine
İlişkin Sözleşme ile 2018 Yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin
Sözleşmeleri ekinde (Ek-1) yer alan belgelerden (*) işaretli olanlar dışında kalan
diğer belgeler, güncel olduklarına dair taahhütname ile kabul edilecektir.
İlgililere önemle duyurulur.

Belge : duyuru_26012018_00 (1).pdf (284.2 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_26012018_00