2013 Yılı Performans Programı Olur Yazısı 09.04.2013

Ads%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.13.2.SGK.0.65.05.12/ 29/03/2013
Konu : SGK 2013 Yılı Performans Programı’nın Yayınlanması hk.

BAŞKANLIK MAKAMINA

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri dahilinde kullanılmasını sağlayan temel yöntem ve araçlardan biri performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır.

Söz konusu Kanun kapsamında Kurumumuz 2013 Yılı Performans Programı Başkanlığımızca Hazırlanmıştır. Programda, stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyaçları sunulmaktadır. Stratejik Planımızda yer alna amaç ve hedeflerine ederece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerinde bu programlarda yer verilmektedir.

Kurumumuz bütçesinin stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamasına ilişkin bir adım olan SGK 2013 Yılı Performans Programı’nın yürürlüğe girmesini ve kamuya ilan edilmesi hususunu Olur’larınıza arz ederim.

Ahmet AÇIKGÖZ
Strateji Geliştirme Başkanı

Mehmet Ali SAĞLAM
Kurum Başkan Yrd.

Yadigar GÖKALP İLHAN
Kurum Başkanı

Belge: 2013_Performans_Olur.pdf (135.4 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/strateji_gelistirme_baskanligi/duyurular/duyuru_20130409_29